Wypisz się z newslettera.

akceptuje regulamin

Wirtualne zwiedzanie

zobacz


Film Marketingowy

Zobacz

REGULAMIN

REGULAMIN NEWSLETTERA

1. Użyte w niniejszym regulaminie (dalej Regulamin) określenia oznaczają:

a. Wydawca – spółka Warszawskie Centrum Expo XXI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021016, NIP: 525-21-52-338, wysokość kapitału zakładowego: 6 306 000,00 zł ;
b. Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę wysyłania Newslettera; c. Newsletter – informacja przesyłana cyklicznie przez Wydawcę na podany przez Subskrybenta adres e-mailowy w formie listu elektronicznego (e-mail); d. Subskrypcja – usługa cyklicznego wysyłania Newslettera przez Wydawcę do Subskrybenta.

 

 

2. Niniejszy Regulamin określa zasady Subskrypcji oraz prawa i obowiązki Subskrybenta i Wydawcy.

 

 

3. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego, po aktywacji usługi zgodnie z pkt 5 Regulaminu.

 

 

4. Newsletter zawiera ofertę handlową Wydawcy oraz podmiotów wchodzących w skład grupy Sapphire Group, tj. Blue Business Media sp. z o.o. i Sapphire Ventures sp. z o.o. oraz informacje dotyczące najbliższych wydarzeń odbywających się na terenie Warszawskiego Centrum Expo XXI sp. z o.o.

 

 

5. Aktywacja usługi Newslettera następuje poprzez wykonanie trzech podanych poniżej czynności:
a. wpisanie w module Newsletter na stronie internetowej http://expoxxi.pl adresu e-mail, na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter;
b. akceptację Regulaminu;
c. aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności informacji podanych podczas rejestracji.

 

 

6. Brak poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 48 godzinach od daty rejestracji.

 

 

7. Korzystanie przez Subskrybenta z Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz posiadanie dowolnej przeglądarki internetowej.

 

 

8. Zamówienie przez Subskrybenta Subskrypcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Subskrybenta przez Warszawskie Centrum Expo XXI sp. z o.o. i na przesyłanie informacji handlowej za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze. zm.).

 

 

9. Administratorem danych osobowych jest Warszawskie Centrum Expo XXI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14. Podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze. zm.). Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwia przesyłanie Newslettera.

 

 

10. Każdy Newsletter zawiera: a. informację o Wydawcy; b. wypełnione pole "temat", określające treść wiadomości e-mail; c. informację o sposobie rezygnacji z Subskrypcji Newslettera.

 

 

11. Subskrybent może zrezygnować w każdej chwili z Subskrypcji Newslettera poprzez:
a. wpisanie w module Newsletter dostępnego pod tym linkiem, a następnie aktywowanie w ciągu 48 godzin linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu potwierdzenia rezygnacji z subskrypcji Newslettera lub
b. kliknięcie linku rezygnacji znajdującego w każdym Newsletterze. Po wykonaniu jednej z powyższych czynności Subskrybent zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.

 

 

12. Adres e-mail podany przez Subskrybenta dla celów wysyłania Newslettera nie może być przekazywany podmiotom trzecim bez zgody Subskrybenta.

 

 

13. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez uprzedniego informowania o tym fakcie Subskrybentów. Aktualna treść Regulaminu będzie zamieszczona w module Newsletter na stronie internetowej http://expoxxi.pl.

 

 

14. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację subskrypcji Newslettera spowodowaną:
a. działaniem sił wyższych;
b. awarią powstałą z winy Subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Subskrybenta;
c. jakością łącza (połączenia) Subskrybenta z siecią Internet;
d. awariami urządzeń dostawców Internetu Subskrybenta.

 

 

15. Reklamacje dotyczące Subskrypcji Newslettera należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mailing@expoxxi.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.

 

 

16. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego i nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.

 

 

17. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Nowości [rozwiń]

rozwiń

2017/02/01

Pozytywna współpraca EXPO XXI Warszawa z Zarządem Transportu Miejskiego

Przed nami nadzwyczaj bogaty w imprezy sezon i miesiące pełne targów i imprez. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i dzięki pozytywnej współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego usprawniamy dojazd do EXPO XXI Warszawa.

2017/05/09

Polska w pierwszej 10, a Warszawa w pierwszej 20 w Europie! Warszawa i Polska pną się w górę w światowym rankingu ICCA!

International Congress and Convention Association ICCA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Konferencji i Kongresów) właśnie opublikowała doroczny ranking dot. Ilości spotkań organizowanych przez międzynarodowe stowarzyszenia.

2017/06/13

Davide Odella został dyrektorem sprzedaży EXPO XXI.

Do zespołu sprzedaży EXPO XXI Warszawa Davide Odella dołączył z początkiem września 2016r. jako Senior Sales Manager. Od dnia 05 Czerwca br. objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży ...

Szybkie linki

Szybki Kontakt

Prądzyńskiego12/14, Warszawa

(+48) 22 256 7100

sales@expoxxi.pl