Wypisz się z newslettera.

akceptuje regulamin

Wirtualne zwiedzanie

zobacz


Film Marketingowy

Zobacz

REGULAMIN

REGULAMIN NEWSLETTERA

1. Użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) określenia oznaczają:
a. Wydawca – spółka Warszawskie Centrum Expo XXI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-222) przy ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000021016, NIP: 5252152338, wysokość kapitału zakładowego: 6 306 000,00 PLN;
b. Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę wysyłania Newslettera;
c. Newsletter – informacja przesyłana cyklicznie przez Wydawcę na podany przez Subskrybenta adres e-mailowy w formie listu elektronicznego (e-mail);
d. Subskrypcja – usługa cyklicznego wysyłania Newslettera przez Wydawcę do Subskrybenta.
 
 
2. Regulamin określa: zasady Subskrypcji, prawa i obowiązki Subskrybenta i Wydawcy oraz zasady przetwarzania przez Wydawcę danych osobowych Subskrybentów będących osobami fizycznymi.
 
 
3. Subskrypcja Newslettera jest bezpłatna i dostępna dla każdego, po aktywacji usługi zgodnie z pkt 6 Regulaminu. Newsletter przesyłany jest cyklicznie.
 
 
4. Newsletter zawiera informacje handlowe dotyczące Wydawcy, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o wydarzeniach organizowanych przez Wydawcę.
 
 
5. Zakazane jest korzystanie przez Subskrybenta z Subskrypcji w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem, jak również dostarczanie przez Subskrybenta treści o charakterze bezprawnym.
 
 
6. Aktywacja usługi Newslettera następuje poprzez wykonanie trzech podanych poniżej czynności:
a. wpisanie na stronie internetowej www.expoxxi.pl adresu e-mail, na który Subskrybent chce otrzymywać Newsletter;
b. akceptację Regulaminu, który jest udostępniony Subskrybentom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści;
c. aktywowanie linku zawartego w e-mailu wysłanym automatycznie na podany przez Subskrybenta adres, w celu weryfikacji poprawności adresu e-mail podanego podczas rejestracji. Aktywacja linku równoznaczna jest z zawarciem umowy o treści określonej w Regulaminie.
 
 
7. Brak poprawnej weryfikacji adresu e-mail Subskrybenta, skutkuje usunięciem wprowadzonych danych po 3 miesiącach od daty ich podania.
 
 
8. Korzystanie przez Subskrybenta z Newslettera jest uwarunkowane dostępem do Internetu, posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz posiadaniem dowolnej przeglądarki internetowej.
 
 
9. Każdy Newsletter zawiera informację o Wydawcy, wypełnione pole „temat", określające treść wiadomości e-mail oraz informację o sposobie rezygnacji z Subskrypcji Newslettera.
 
 
10. Subskrybent może zrezygnować w każdej chwili z Subskrypcji Newslettera poprzez wejście na regulamin newslettera na stronie expoxxi.pl – okno zapisu na newsletter i link REGULAMIN a następnie wprowadzenie w oknie do wypisania, podanie swojego adresu e-mail na który zostanie przesłany link wypisujący z subskrypcji newsletter’a. Kliknięcie tego linku skutkować będzie akceptacją rezygnacji z subskrypcji. Drugim sposobem rezygnacji z subskrypcji jest kliknięcie linku rezygnacji znajdującego w każdym Newsletterze , a następnie wysłanie pustej wiadomości mailowej na adres mailing@expoxxi.pl . Rezygnacja z subskrypcji Newslettera może również nastąpić poprzez przesłanie na adres e-mail expowawa@expoxxi.pl  pustej wiadomości lub wiadomości z informacją o rezygnacji z Subskrypcji. W przypadkach określonych powyżej Subskrybent zostaje wykreślony z listy subskrypcyjnej Newslettera.
 
 
11. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację subskrypcji Newslettera spowodowaną działaniem sił wyższych, awarią powstałą z winy Subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym Subskrybenta, jakością łącza (połączenia) Subskrybenta z siecią Internet, awariami urządzeń dostawców Internetu Subskrybenta.
 
 
12. Wydawca ma prawo do usunięcia nieprawidłowego lub nieistniejącego adresu e-mail Subskrybenta z listy Subskrybentów bez podania przyczyny.
 
 
13. Wydawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi wysyłania Newslettera dla wszystkich lub dla poszczególnych Subskrybentów bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu Subskrybentów (Subskrybenta) o takim fakcie, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 
 
14. Reklamacje dotyczące Subskrypcji Newslettera należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: expowawa@expoxxi.pl   W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
 
 
15. Administratorem danych osobowych podanych podczas subskrypcji na Newsletter jest Wydawca. Podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia przesyłanie Newslettera. Dane osobowe Subskrybentów będą przetwarzane w celu wysyłania Newslettera. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarta umowa Subskrypcji. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do Subskrypcji Newslettera.
 
 
16. Podane dane osobowe w postaci adresu e-mail będą udostępnione uprawnionym pracownikom i współpracownikom Wydawcy. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
 
 
17. W oparciu udostępnione dane osobowe Wydawca nie będzie podejmować zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.
 
 
18. Subskrybentowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych, żądanie ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Subskrybent może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, przenieść swoje dane lub wnieść skargę do organu nadzorczego.
 
 
19. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu bez uprzedniego informowania o tym fakcie Subskrybentów. Aktualna treść Regulaminu będzie zamieszczona na stronie internetowej www.expoxxi.pl. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w dniu podanym przez Wydawcę.

Nowości [rozwiń]

rozwiń

2018/06/22

Wkroczyliśmy w 19 rok działalności EXPO XXI Warszawa

Ostatni rok, był rokiem wielu zmian w firmie, takich jak powołanie nowego zarządu oraz objęcie funkcji Dyrektora Sprzedaży przez znanego specjalistę z branży MICE Davide Odella.

2018/06/22

Okres letni zbliża się wielkimi krokami

Na przełomie lipca i sierpnia czekają nas kolejne etapy inwestycji związane z udoskonaleniem infrastruktury oraz estetyki obiektu. Od wielu lat firmy i agencje eventowe doceniają nasze wyjątkowe możliwości aranżacyjne

2018/07/10

Oświadczenie CENTRUM EXPO XXI

Jako Zarząd Warszawskiego Centrum EXPO XXI Sp. z o.o. pragniemy odnieść się oficjalnie do rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji mówiących o zakończeniu przez Warszawskie Centrum EXPO XXI Sp. z o.o. prowadzonej obecnie działalności